Pomáháme lidem s poruchou autistického spektra, jejich rodinám a dalším pečujícím osobám.
Vize organizace - UMĚT ŽÍT ŽIVOT S AUTISMEM

Úvod \ Kurzy a přednášky \ Konference - duben 2017

Program konference

Moderátor: Mgr. Kristina Vrkočová, ČT

Program konference pro tisk

9:00 – 9:15 Úvod konference - prezentace 10 let APLA Jižní Čechy
Mgr. Petra Marešová, DiS., Mgr. Lucie Straková Jirků – zakladatelky organizace

9:20 – 9:40 Uvítání
1.náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D Starosta města Tábora Ing. Jiří Fišer

Program: bloky přednášek po cca 15 min.+5 min. na diskuzi

1. Sociální služby
Blok věnovaný sociálním službám uvádí příklady dobré praxe při poskytování sociálních služeb lidem s PAS a jejich rodinám.

9:40 – 10:00 - Pavla Bestová a Mgr. Petra Marešová, DiS.– APLA Jižní Čechy, z.ú.
Skupinové nácviky u dětí s PAS předškolního a mladšího školního věku
V příspěvku se dozvíte, jak pracovat s dětmi s PAS ve skupince, jak využít interakci mezi nimi k nácviku komunikačních a sociálních dovedností. V prezentaci budou využity videoukázky.

10:00 – 10:20 – Mgr. Lucie Straková Jirků – APLA Jižní Čechy, z. ú.
Využití externalizace a „obrazů“ při práci s dětmi a rodinami dětí s PAS
V příspěvku se dozvíte, jak práce s externalizací a obrazy pomáhá komunikaci o problému a cestě ke změně. Práce s klientem při individuálních i skupinových nácvicích sociálních dovedností.

10:20 – 10:40 - Mgr. Monika Mandovcová - APLA Jižní Čechy, z.ú.
Odlehčovací služba APLA JČ
Přijměte pozvání a pojďte se společně podívat, jak se daří našim klientům na odlehčovací službě APLA JČ.

Coffee break č.1 – 10:40 – 11:00

2. Vzdělávání dětí s PAS
Blok věnující se vzdělávání mapuje možnosti vzdělávání dítěte s PAS v praxi dle platné legislativy, a to od integrace do běžného školství, po vzdělávání dítěte ve speciální třídě. V bloku by měly zaznít novinky, příležitosti a úskalí nové platné legislativy spojené s inkluzí.

11:00 – 11:20 – Mgr. Eva Hemberová – MŠ, ZŠ a PŠ Jindřichův Hradec
Jak učit a naučit děti v „auti třídě“
Smyslem diskusního příspěvku je předat zkušenosti s výukou dětí s autismem. Každé dítě s autismem je jiné, proto je velmi důležitý individuální přístup. Najít správnou motivaci, vhodný způsob komunikace a metodu, která bude dítěti vyhovovat. Neméně důležité je navázat úzký vztah dítě – učitel – rodič.

11:20 – 11:40 - Mgr. Eva Dóková– ZŠ Zborovská Tábor
Zapojení žáka s PAS do kolektivu třídy – úskalí a úspěchy
Příspěvek představí cestu žáka s PAS za vzděláním – od seznamování, sžívání se, zapojování do kolektivu třídy, jeho přechod z MŠ na ZŠ až po přípravu na přechod na II. stupeň ZŠ.

11:40 – 12:00 – Mgr. Lenka Bittmannová – SPC Nautis
Legislativní změny a integrace žáků s PAS
Příspěvek se zaměří na novelizaci § 16 školského zákona a vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Přednášející se bude zabývat především tím, jak legislativní změny ovlivňují integraci žáků s PAS v běžných školách.

12:00 – 12:20 – Pavla Bestová – APLA Jižní Čechy, z.ú.
Seminář pro spolužáky dítěte s PAS
Přednášející posluchače seznámí s obsahem Semináře, který vznikl na podnět potřeb žáků s Aspergerovým syndromem integrovaných v běžné ZŠ. Dozvíte se nejen o Semináři, ale i navazujícím programu „Kruh přátel“.

3. Zdravotní a psychologická péče
Tento blok se zaměřuje na screening, diagnostiku a následně medikaci u lidí s PAS.

12:20 – 12:40 - PhDr. Dagmar Brejlová – Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe
Diferenciální/vylučující diagnostika poruchy autistického spektra
Jak obvykle probíhá diagnostický proces, tedy cesta od sledování určitých potíží přes určení diagnózy po zahájení terapeutické spolupráce, coby příběh celé rodiny. Jaké se nejčastěji objevují vylučující a sdílené faktory mezi poruchou autistického spektra a dalšími potížemi/poruchami. Kazuistické střípky.

12:40 – 13:00 – MUDr. Lenka Trantýrová, psychiatr Tábor
Psychiatrická medikace u pacientů s PAS
V současné době nemáme lék na autismus jako takový, ale je možné léky ovlivnit přidružené příznaky, které se často u pacientů s PAS vyskytují, například úzkost, depresi, agresivitu vůči okolí i vůči sobě samému, poruchy spánku a jiné.

13:00 – 14:00 OBĚD

4. Rodina dítěte s PAS
Tento blok je věnován rodině dítěte s PAS, kdy chceme poukázat na zátěž, kterou s sebou soužití s dítětem s PAS přináší, a to nejen rodičům.

14:00 – 14:20 - PhDr. Jitka Balcarová – Centrum psychologického poradenství Jindřichův Hradec
Sourozenci dětí s hendikepem
Jaká je role sourozenců dítěte s hendikepem? Co od nich očekává jejich okolí a jak se jim vlastně s tímto břemenem žije? Vnímáme touhy, přání a nenaplněné potřeby zdravých sourozenců našich dětí s handicapem? Systemický přístup nám ukazuje, že sourozenci patří do první linie zasažených. Pojďme se zamyslet nad tím, co pro ně můžeme udělat.

14:20 – 14:40 - Doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.– Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity
Možnosti podpory rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením
Příspěvek se snaží o reflexi otázky, zda je dítě se zdravotním postižením úkolem, kdy lze hledat adekvátní řešení, anebo je spíše neměnným údělem?…
Dále věnuje pozornost odborným a osobnostním dispozicím osob, jež o dítě se zdravotním postižením a jeho rodinu pečují v rámci tzv. pomáhajících profesí, včetně reflexe možných rizik a problémů.

14:40 – 15:00 – Hana Krejčová - rodič
Problematika dospělých lidí s autismem, pobytová zařízení, umístění na psychiatrické klinice
Pohled matky dospělého syna s autismem, střední až těžkou MR a problémovým chováním. Zamyšlení nad možnostmi umístění v pobytovém zařízení v dospělosti. Osobní zkušenosti s pobytem na psychiatrické klinice.

5. Možné přístupy k lidem s PAS I.
V rámci výše jmenovaného bloku chceme ukázat možné přístupy při práci s lidmi s PAS, z nichž některé nejsou zcela obvyklé/málo se využívají, přestože mají pozitivní dopad na vývoj dítěte a stabilizaci rodiny. Zároveň v tomto bloku zazní příspěvek pojednávající o vlivu výchozí situace rodiny na práci s lidmi s PAS.

15:00 – 15:20 – Mgr. Hana Modlitbová – APLA Jižní Čechy, z.ú.
Porucha attachmentu a jeho význam při práci s lidmi s PAS a jejich rodinami
Pevná citová vazba dítěte s rodičem, vytvořena v raném dětství, je důležitá pro život každého člověka. Při práci s dětmi s PAS je velmi nutné pracovat s celým rodinným systémem, zkoumat, jakou citovou vazbu mají tyto děti se svými rodiči a případně ji pomáhat vytvářet či podporovat. Bez pevné citové vazby rodiče s dítětem, bez tohoto „navázání“ nelze dost dobře dítě pochopit a pomoci mu.

15:20 – 15:40 – Mgr. Petra Marešová, DiS. – APLA Jižní Čechy, z.ú.
Využití videotréninku interakcí při práci s rodinou
V příspěvku bude představena metoda „Videotrénink interakcí“, způsob jejího využití při práci s rodinami s dětmi s PAS.

15:40 – 16:00 – Mgr. Lucie Straková Jirků – APLA Jižní Čechy, z.ú.
KBT při práci s lidmi s AS – Jádrová schémata lidí s AS
Jak jádrová schémata ovlivňují naše chování a proč lidé s Aspergerovým syndromem pláčou kvůli dvojce a obviňují z prohry druhé…

Coffee break č.2 - 16:00 – 16:20

6. Možné přístupy k lidem s PAS II.

16:20 – 16:40 - Mgr. Hana Kotálová – rodič, dramaterapeut, Strakonice
Kryštof, já, dramaterapie a Aspergerův syndrom
V příspěvku zazní zkušenosti s prací s dítětem s Aspergerovým syndromem z pohledu matky, která se vlivem událostí stala na čas učitelkou svého syna v domácím vzdělávání, a postupem doby i jeho dramaterapeutkou. Dozvíte se krátce o metodě DvT Davida Johnsona Reada (klinický psycholog, dramaterapeut a profesor oddělení psychiatrie na Yale University school of Medicine), možnostech a mezích dramaterapie při práci s lidmi s PAS.

16:40 – 17:00 – Mgr. Irena Lintnerová, Kaňka
Možnosti komunikačních strategií u dětí s PAS
Příspěvek představí metodu komunikace AAK – její nácvik a možnosti využití u dětí s PAS. Přednášející představí příklady možných pomůcek, komunikačních strategií a metod v praxi.

7. Právní okénko

17:00 - 17:20 – JUDr. Dana Kořínková – právník a lektor QUIP, z. ú.
Nový přístup ke svéprávnosti
Právo na svéprávnost je založené na modelu podpory při rozhodování a právním jednání. Příspěvek poskytne stručné odpovědi na otázky jako např.: Jaké poskytuje nový občanský zákoník možnosti místo omezení svéprávnosti a jakou ochranu? Jaké jsou důvody neplatnosti nevýhodného právního jednání? Je omezování svéprávnosti nezbytné? V čem spočívá podpora při rozhodování a právním jednání?

17:20 – 17:40 - Diskuzní blok s přednášejícími V tomto čase bude možné volně diskutovat s přednášející a vznést dotazy, které v průběhu konference vyvstaly.

17:40 – 18:00 - ukončení konference

*změna v programu vyhrazena